الزامات دانش بنیان

نحوه ارزیابی شرکت های دانش بنیان چگونه است؟
۱۶ فروردین ۱۴۰۰

فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان توسط کارشناسان و کارگزاران متخصص این حوزه و در کارگروهی که به این منظور ...